Менди-чаагай ла бе Тывалар?

Мен 1984 чылдын февраль 23-те 12ш 30мин.турда торутунген мен.
Оскен торээн черим Тыванын баз бир кайгамчык булуннарыннын
бирээзи Кызыл-Тайганын эдээнде чыдар, Сут-Хол кожуууннун
Суг-Аксы суурунга торуттунген.
Дараазында бодумнун чогааткан шулуумну бараалгаттым:
Чуртум-суурум Суг-ла-Аксы
Судак-судак суглар аккаш,
Судал киирип тынгарып каан,
Ава бойдус ээ коргеш
Авыралдап бодараткан
Чайгаар буткен чурумалдыг
Чараш оран Суг-ла-Аксы
2
Энерелдиг ээр Хемчиим
Эдээн чадып эргелеткен
Ондур улуг Кызыл-Тайга
Опейлээн дег харап орар
Кавайында чоргаар тол дег
Камгалалдыг Суг-ла-Аксы
3
Чурталганын тынын туткан
Сурун чаныг оолдуг,кыстыг
Кузел-соруу сыныш дивей
Хунден-хунче мандып орар
Чурташтарым ээлеп чуртаан
Чуртум суурум Суг-ла-Аксы.

2001 чылдын чазынында Суг-Аксы ортумак школазын дооскаш,
Иркутскунун куруне университединин юридически факультет че кирип алдым.Ам бо уеде 1-ги курста ооренип тур мен.


Главная страница

Эраст Хертек

Анчы Куулар

Тыва

Напишите мне

Hosted by uCoz


Hosted by uCoz